I. KHÁCH HÀNG:

 1. Có quyền yêu cầu Bên cung cấp dịch vụ cung cấp các thông tin về chất lượng dịch vụ và cước phí liên quan;
 2. Hợp tác với nhân viên kỹ thuật của Bên cung cấp dịch vụ và thực thi theo các hướng dẫn sử dụng của dịch vụ;
 3. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về Internet, pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền và pháp luật liên quan;
 4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cước phí sử dụng dịch vụ cho Bên cung cấp dịch vụ.
 5. Khách hàng tự xây dựng giải pháp an toàn bảo mật cho hoạt động của mình trên mạng Internet;
 6. Khách hàng đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động áp dụng giải pháp/sử dụng dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động này.
 7. Mọi thắc mắc về kỹ thuật, thông báo về hư hỏng, sự cố kết nối, Khách hàng liên hệ với Bên cung cấp dịch vụ theo các địa chỉ sau:

II. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ/CÔNG TY:

 1. Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung, chất lượng
 2. Bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm triển khai cung cấp dịch vụ đúng thời hạn và bàn giao đầy đủ quyền truy cập, quyền quản trị, phần mềm (nếu có) tương ứng cho Khách hàng; Chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong suốt thời gian Khách hàng duy trì dịch vụ; Hỗ trợ kỹ thuật cho Khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo mật mọi dữ liệu phát sinh từ hoạt động của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác ngoại trừ yêu cầu của tòa án/cơ quan có thẩm quyền của nhà nước hoặc đã được sự đồng ý từ Khách hàng. Nếu “thông tin bí mật” của Khách hàng bị phát tán bởi Bên cung cấp dịch vụ thì Bên cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 4. Bên cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để duy trì dịch vụ ổn định ngoại trừ thời gian bảo trì/ nâng cấp/ sao lưu/ khắc phục sự cố cho hệ thống. Lịch bảo trì/ nâng cấp/ sao lưu được thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm. Thời gian tạm dừng hệ thống để bảo trì/ nâng cấp/ sao lưu/ khắc phục sự cố sẽ được Bên cung cấp dịch vụ báo cho Khách hàng tối thiểu 3 ngày trước ngày dự kiến tạm dừng theo hình thức thông báo bằng email. Thời gian bảo trì/ nâng cấp/ sao lưu được thực hiện trong khoảng thời gian 21:00 ngày hôm trước đến 06:00 hôm sau, thời gian downtime cho việc bảo trì hoặc nâng cấp tối đa là 30 phút.
 5. Bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phản hồi về nguyên nhân sự cố, cách khắc phục trong thời gian nhanh nhất có thể kể từ khi Khách hàng thông báo sự cố. Việc khắc phục sự cố của hệ thống không vượt quá 24 (hai tư) giờ. Đối với những sự cố hệ thống nghiêm trọng không thể xử lý được trong vòng 24 (hai tư) giờ, Bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm giải trình và cùng với Khách hàng thỏa thuận, thống nhất thời gian giải quyết sự cố.
 6. Hỗ trợ Khách hàng sử dụng, khai thác dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Bên cung cấp dịch vụ;
 7. Các yêu cầu và khiếu nại của Khách hàng sẽ được Bên cung cấp dịch vụ xử lý kịp thời khi nhận được yêu cầu và khiếu nại của Khách hàng