1. Tuyển dụng và tư vấn tuyển dụng: Hợp tác với các trường dạy nghề và trường đại học có liên quan
2. Đơn đăng kí: Hồ sơ có từ các buổi tư vấn tuyển dụng.
3. Xác định nhân thân và kiểm tra: Trường trung học chuyên nghiệp có liên quan, phối hợp với trường đại học.
4. Học trước: Phỏng vấn mục tiêu của sinh viên, học tiếng Nhật buổi tối (khoảng 3 tháng đến 1 năm)
5. Xác nhận yêu cầu: Chấp nhận những xác nhận yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp, gửi yêu cầu cho các ứng viên được lựa chọn (*khoảng 5 người cho mỗi vị trí)
6. Phỏng vấn: Khách hàng doanh nghiệp thông qua và phỏng vấn, quyết định được chọn hay bị loại.
7. Trường hợp bị loại: Tiếp tục việc học trước.
8. Trường hợp được chọn: Chuẩn bị học tiếp theo chương trình đào tạo dành cho học viên đã được chọn. (6 tháng)
9. Bắt đầu đào tạo: Nội dung đào tạo, kỷ luật như hướng dẫn cách cư xử cơ bản để bắt đầu cuộc sống kí túc xá trong công việc của Nhật Bản, đào tạo thể dục thể chất, học tiếng Nhật, đào tạo kỹ thuật, đào tạo ngôn luận,
10.Bắt đầu thực tập (3 năm): Theo sát bằng việc thăm thực tập sinh (khoảng một lần trong một tháng), và các mối quan hệ được củng cố bởi cuộc họp gia đình trong khi đào tạo
11.Trở về nhà: Giới thiệu việc làm, có thể là học tiếp hoặc làm việc tại các công ty Nhật.